1. Condicións de uso

O feito de accederen a este sitio web e emprega-los materiais contidos nel implica que vostede liu e acepta o seguinte aviso legal sin ningunha reserva. Se tivese algunha dúbida contacte connosco no enderezo de correo electrónico info@tartadesantiago.org.

Tanto o deseño como os contidos deste sitio web están protexidos polos Dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual, quedando prohibida a súa reproducción ou distribución baixo ningún medio, sin a debida, previa e expresa autorización de CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO.

Os enlaces (“links” ou hipervínculos) incluidos neste sitio web que apunten a sitios web externos (por exemplo, os pertencentes a outros dominios distintos de tartadesantiago.org) insértanse únicamente con carácter informativo e non implican ningunha responsabilidade nin aprobación por parte de CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO dos seus contidos.

As entidades e/ou persoas que por algunha razón estivesen interesadas en crear un enlace (“link” ou hipervínculo) hacia calquera das páxinas deste sitio web, deberán solicitar por escrito a autorización expresa de CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO.

As entidades e/ou persoas que por algunha razón quixesen empregar algún dos logotipos ou marcas de CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO deberán solicita-la debida autorización expresa por escrito de CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO.

CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO non garante a total ausencia de virus ou outros elementos perxudiciais que puidesen causar danos ou alteracións irreparables na infraestructura informática, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros do usuario deste sitio web. De xeito que en consecuencia, CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO non responde polos danos e perxuicios que os devanditos elementos puidesen ocasionar ó usuario ou a terceiros que puidesen verse involucrados.

2. Política de privacidade

CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO con sede social en:
PAZO DE QUIÁN, S/N
SERGUDE
15881 BOQUEIXÓN - A CORUÑA
Teléfono +34 881 997 276, fax +34 981 546 676, con CIF Q1500362G é un organismo que desenvolve a súa actividade principal en Internet a través do portal tartadesantiago.org.

De conformidade co estabrecido pola Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en adiante, LOPD), CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO informa ó usuario deste sitio da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado por CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO e baixo a súa responsabilidade.

3. Finalidade

Os datos personais rexistrados por medio dos formularios habilitados ó efecto no sitio web son recolleitos por CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO coa finalidade de facilita-la prestación de los servicios que CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO proporciona a través de tartadesantiago.org.

4. Consentimento do usuario

O envío de datos personais, mediante o uso dos formularios electrónicos de CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO ou, no seu caso, mensaxes de correo electrónico, supón o consentimento expreso do remitente ó tratamento automatizado dos datos incluídos nos medios de comunicación indicados, así como ó envío de comunicacións vía electrónica con información acerca dos nosos servicios. Nembargantes, CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO informará en tódolos formularios ós visitantes do rexistro dos datos e solicita a súa aceptación para que estos sexan tratados con fines comerciais en posibles accións futuras.

5. Dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos usuarios

O usuario poderá exerce-los seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación ó tratamento dos seus datos personais, nos termos e condicións previstos na LOPD. Estes dereitos poderánse facer efectivos mediante formularios na propia web ou dirixíndose a:

PAZO DE QUIÁN, S/N
SERGUDE
15881 BOQUEIXÓN - A CORUÑA

No caso de problemas para a realización efectiva on-line, así como para calquera tipo de dúbida respecto á nosa política de privacidade de datos, o usuario pode poñerse en contacto connosco vía e-mail no enderezo info@tartadesantiago.org ou ben no teléfono +34 881 997 276.

6. Seguridade

CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO mantén os niveis de seguridade de protección de datos personais conforme ó Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño, relativo ás medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, e estabreceu tódolos medios técnicos ó seu alcance para evita-la pérdida, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que o usuario facilite a través do sitio web, sin perxuicio de informarlle de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO comprométese a cumplir co deber de secreto e confidencialidade respecto dos datos personais contidos no ficheiro automatizado de acordo coa lexislación aplicable, así como a conferirlles un tratamento seguro nas cesións, que no su caso, puidesen producirse.

7. Información sobre cookies e técnicas de “spamming”

O usuario consinte o uso de cookies, que en ningún caso permitirán a súa identificación, coa exclusiva finalidade de facilitar a súa navegación polas diferentes páxinas do presente sitio web e doutros sitios web titularidade de CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO e que en ningún caso permitirán a identificación do usuario. De calquera xeito, o usuario poderá denegar ou impedi-la instalación destas cookies modificando a configuración do seu navegador.

CONSELLO REGULADOR DA IXP TARTA DE SANTIAGO tampouco emprega técnicas de “spamming” e únicamente tratará os datos que o usuario transmita mediante os formularios electrónicos habilitados neste sitio web ou mensaxes de correo electrónico. O tratamento dos datos de carácter persoal, así como o envío de comunicacións comerciais realizadas por medios electrónicos, son conformes á Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (B.O.E. de 14 de decembro de 1999) e á Ley 34/2002, de 11 de xulio, de servicios da Sociedade de Información e de Comercio Electrónico (B.O.E. de 12 de xulio de 2002).

Pazo de Quián s/n - Sergude. 15881 Boqueixón (A Coruña) | 881 997 276 | Aviso legal CSS | XHTML | validados ok diseño y realización